خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آیات قرآن و تصورات ذهنی ما

آیات قرآن وتصورات ذهنی ما

خداوند درقرآن مطالبی را 1400 سال قبل بیان فرموده که از نظرعلمی حدود دو دهه قبل برای دانشمندان روشن شده است. خلقت کیهان درشش دوره وزمین دردو دوره واقوات چهاردوره وبالاخره هفت جو زمین دردو دوره ایجاد شده اند. ازآنجائیکه جهان مادی مخلوق ذات باریتعالی است خداوند برای بیان واقعیت علمی آنها واعتقاد انسان به وجود خالق انها به این مطالب اشاره کرده است. خداوند متعال زمانی که درباره ایات متشابه که درباره موضوع خاصی بیان میفرماید برسرنوشت علمی ان پدیده ها درزمین واسمان اگاه است چرا که خود انها را خلق کرده وغیب سموات والارض را میداند ازاین جهت ایات را با انتخاب کلمات در 1400 سال قبل بیان داشته و ما باید اطلاعات علمی ان پدیده را بدانیم تا بتوانیم ایه را تاویل کنیم. نویسندگانی که درباره مثلا صلب وترائب ویا سموات والارض مطلبی مینویسند ازکمبود اطلاعات علمی درتنگناه هستند ومعمولا با یک بینش خاص وقالبی وارد مطالعه ایات میشوند بنابراین سعی میکنند ایات را با بینش ودیدگاه خودشان تطبیق وتوجیه نمایند ونمی توانند ایات را منصفانه درک و تفهیم نمایند. تمامی کسانیکه انتقاد میکنند مبنای انتقاد خودشان را دیگاه گذشتگان قرارمیدهند وایات قران را بررسی نمیکنند.

متاسفانه تمامی این موضوعات وخلقت انسان به دلیل ارتباط ندادن آنها با علم روزایجاد شبه کرده است مشکل اساسی عدم آگاهی ما ازعلم روزو قاطی کردن مطالب قدیم وکهن که درتصورات ذهنی ما نشسته با علم روزاست تا زمانی که کلمات کلیدی به کاربرده شده درآیات متشابه را آنچیزی که قرآن بیان میکند را روشن نکنیم واساس تفکرات خود را برپایه برداشت های ذهنی کهن مربوط به قرن ها سال گذشته بنا نهیم درک مفاهیم واقعی این کلمات دشوار است. درزمانی که فضای مجازی سیطره خود را برافکارعموم گسترش داده وسرنخ این فضا ی مجازی دردست دشمنان اسلام است وسعی میکنند شبهات ایجاد شده را بزرگنمائی کرده وابزاری برای نقادی آیات قرآن بدست بدهند ، مبارزه با این پدیده، بدون اصلاح نظرات کهن خودمان کاری بسیاردشواراست. کتاب خوانی دیگراز رونق افتاده و گوشی های هوشمند دقیقا اهداف برنامه ریزی شده دشمنان را به پیش میبرند و اخیرا شاهد هستیم که سایت هائی با پسوند آی ارعنوان هائی که درباره کلمات متشابه روشنگری میکنند را درظاهر برای افزودن لینک بازدید کنندگان ولی درحقیقت هدف ازدسترس خارج کردن آن عنوان که با تفکرات ذهنی کهن نا سازگارند از دید خوانندگان مشتاق به واقعیت قرانی میباشد.

این قبیل کارها را دو گروه مخالف که دارای منافع مشترک هستند انجام میدهند. معاندین ومغرضین دریک طرف ودیگری گروه هائی هستند که مدافع تفکرات ذهنی کهن هستند وبرای آنها باقی ماند ن درتارعنکوتی این ذهنیات بیشترمورد توجه است تا حیثیت علمی قرآن. دراینجا قرآن مهجور ومظلوم واقع میشود وعامدا زمین بازی را به معاندین و مغرضین واگذارمیکنیم .چه گناه نابخشودنی .

انشادالله خداوند نعمت درک واقعیت های آیات متشابه را به همه ما وبخصوص به علمای عزیز ما عنایت فرماید .وفرمایش رهبر معظم انقلاب که باید برای روشن شدن شبهات تلاش مضاعف شود را نصب العین خود قرار دهند .
این مقدمه ای بود برای ادامه مطلب .

اساس بحث بریک نکته مهم است. خداوند خالق تمامی پدیده ها است وامراو دردرون پدیده های طبیعت همان قوانین طبیعی است بنابراین اگربه خداوند ایمان داریم وقرآن را کلام خدا میدانیم باید قبول کنیم که ایات قرآن مخالف علم نیست واین تصورات ذهنی وبرداشت غلط ما است که شبه ایجاد میکند نه آیات قرآن. اطلاعات علمی نداریم ومیخواهیم پدیده های علمی قران را مانند خلقت انسان ،هفت آسمان وغیره را تفسیرنمائیم وجالب است که برداشت های کهن که بر اساس علم روز آن موقع بیان شده را مبنای تفاسیر خودمان قرار میدهیم .

ما درقرآن کلماتی مانند ابداع ،خلق وانشائ ،سموات والارض به معنی کیهان وسموات والارض به معنی هفت جو زمین. نطفه ،مائ مهین حما مسنون وصلصال صلب وترائب، حورالعین وفراش و قاصرات وامثالهم داریم همه این ها درآیات متشابه بیان شده وخداوند مرتبا این کلمات را به عنوان ادله ونشانه های خود برای راهنمائی وهدایت بسوی حقانیت خالق متعال به انسان گوشزد میکند. این کلمات واقعه های بسیارمهم درسرنوشت خلقتی انسان است وخداوند ازمطرح کردن آنها هدفی دارد. اینکه ما به عنوان مثال فراش را زن معنی کرده ایم ویا حورالعین رازنان چشم مشکی موسیاه وزیبا تصورکرده ایم آیا با واقعیت قرآن همخوانی دارد یا خی. گذشتگان درقرن ها سال پیش این تعاریف را بیان کردند وتحویل ما دادند وما هم بدون تحقیق وبررسی برباورخود نشاندیم.

تمامی این شبهات ازاین کلمات منشائ میشوند. این شبهات ابزاری است دردست بیگانگان واحیانا سئوالی است که برای یک جوان مسلمان تشنه درک واقعیت ها پیش می اید. چه تلاشی برای تحقیق وبررسی دراین موارد انجام داده ایم شاید تاویل وتفسیر دیگری داشته باشد. روش جدید را امتحان کنیم آیات را با علم روز بیان کنیم آنوقت خواهیم دید که اعجاز قرآن درواقعیت های علمی نهفته است وآیات همخوانی بیشتری را نشان میدهند.

بنابراین لازم است نگرشی نو وبا اتکا به آیات قرآنی وعلوم طبیعی داشته باشیم. این کارمسلما با مقاومت هائی از سوی هر دو گروه اشاره شده در بالا روبرو خواهیم شد. این روش خوبی برای مقابله با هجوم فرهنگی غرب است که نمی خواهند حقایق قرآنی برای نسل جوان وتحصیلکرده روشن شود. این حمایت جوانان روشن ضمیر را میطلبد. البته تاکید نمایم ما درقرآن آیات متشابه داریم که دو بعد معانی ظاهری وباطنی دارد وهدف خداوند هم بیان بعد پنهانی آن است که در قالب تمثیل وداستان بیان داشته تا واقعیت آنها در زمان خاص خود روشن شود ودیگری آیات محکمات هستند که اساس قرآن برآن قراردارد. معارف اسلامی احکام وقایع تاریخی ورویدادهای صدراسلام واندرزها، معاد، قیامت، توحید وموضوع ظهورامام زمان وامثالهم درآن قرارگرفته که باید برروایات واحادیث مراجعه شود که این دردستورکارما نیست وهدف فقط بیان ایات متشابه قرآن است.

من میخواهم با توجه به تحصیلات دانشگاهی درعلم زیست شناسی و فیزیک شیمی ازدانشگاه دولتی آلمان وتجربه 40 سال مطالعه قرانی وفعالیت دراتحادیه انجمن ها اسلامی دانشجویان دراروپا وآشنائی با بسیاری از جمله با برخی فیلسوفانی که وحی خداوند را خواب تفسیر میکنند و به ناحق به تضعیف قران واسلام میپردازند برداشت های خودم را خدمت نو اندیشان برای رفع شبهات بنا به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش مضاعف برای رفع شبهات آیات متشابه تقدیم دارم. ازآنجائیکه تمامی عناوین مقالات من درسایت های فضای مجازی به ترفندهای خاصی از دسترس خارج میکنند تا خوانندگان محترم نتوانند مقالات را پیدا کنند، کسانی که با نهضت نواندیشی علمی آیات متشابه که یادگار شهید مطهری وشهید بهشتی و مرحوم طالقانی است برای کمک به نسل جوان برای رفع شبهات علمی تلاش میکنند برای همکاری برای مقابله کردن با این جو نقد انگاری مانند کتاب نقد قران وامثالهم سایت هائی که مقالات خود را درآن منتشر میکنم را به دوستان وسایرین معرفی نمایند تا با تلاش خود قرآن را ازاین مهجوریت وغریبی نجات دهیم و ازنظرات وانتقادات خود ما را بهره مند نمایند .

سایت های خودم را درزیرمعرفی مینمایم .موضوعات کلمات متشابه اشاره شده دربالا را درچند مقاله جداگانه انشائالله خدمت علاقمندان تقدیم میدارم. موضوعات با استناد به ایات قرآن وعلوم طبیعی مربوطه نوشته میشود ودلائل خود را بیان میکنم .فقط به عنوان یک نظر اعلام میشود برای تشهیذ ذهن.  سید محمد تقوی اهرمی ابان 1395 -ویرایش جدید بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

020204
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
873
642
7796
2999
19204
0
20204

Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-30 23:59:51
امارگیر سایت