خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خلق الساعه و قرآن

 

زمین طی فرایندی زمان براز توده ابرخورشیدی وهمزمان با سایرسیارات منظومه شمسی ازخورشید جدا و خورده سیارات هم احتمالا از برخورد دو سیاره با یکدیگرایجاد شدند. علم اختر شناسی چگونگی این فرآیند و بسیاری نکات مهم آن را هنوز کشف نکرده است. سالیان درازگذشت تا زمین شکل کنونی خود را پیدا کند. حیات درآن ایجاد شود وانسان به تمدن کنونی برسد. همزمان با پیدایش انسان نظرات گوناگونی درچگونگی خلقت انسان ابرازشد. کهن ترین نظریه پیدایش موجودات زنده برپایه اصل ایجاد یکباره ازماده اطراف خود میباشد که به غلط به خلق الساعه معروف شده است. معنی خلق الساعه یعنی ایجاد یکباره که شامل همه چیزمیشود. مثلا علم فیزیک میگوید کیهان یکباره وازهیچ خلق شد. یعنی کیهان خلق الساعه ایجاد شد.

خلقت موجودات زنده بصورت یکباره ازمحیط اطراف

یکی ازموضوعات دراین دیدگاه هم خلقت موجودات زنده بصورت یکباره ازمحیط اطراف است که برداشت های دانشمندان تا قرن 17 میلادی برباورخود نشانده بود. پدیده ایجاد یکباره مگس، موش، شپش درمحیط گندیده و کثافات را سالیان دراز پس از خلقت انسان به عنوان یک ادله بر پیدایش موجودات زنده ازجمله انسان توجیه میشد. برداشت از کتب ادیان الهی هم این موضوع را تائید میکرد. از آنجائیکه کتب ادیان الهی و روش نزول وحی کلامی بوده و مانند قرآن در یک محدوده زمانی نازل شده  ضبط این کلام و نگه داری اصل متن وحی با شرایط آن زمان امکان پذیر نبوده و پس ازمدتی کلام خداوند با تصورات ذهنی و باورعمومی تفسیرشده وسالیان بعد به طریق روایات به تحریردرآمد واین دیدگاه داخل متن کتب (تورات وانجیل) قرارمیگیرد و اصل کلام خداوند تحریف شده است. نظریه خلق الساعه هم شکل مذهبی به خود میگیرد. کلمات خلقت کیهان درشش روز، خلقت انسان ازگل رس، هفت آسمان بطورمثال همه کلمات خداوند بوده است که درلابلای وحی به پیامبران به آن اشاره میشده و درادبیات انسان قرارمیگیرد، تصورات ذهنی انسان با دانش روزآنرا توجیه میکرده است. این کلمات در قرآن نیز کرارشده است. اینکه ما تصور میکنیم که خداوند مثلا کلمه سموات والارض را از نوح نقل کرده است غلط ونا روا است. درزمان صدراسلام شرایط زمانی این فرصت را برای انسان فراهم نمود تا اصل کلام خداوند برای نسل های اینده حفظ شود و با پیشرفت علم مفاهیم ان برای انسان روشن شود. متاسفانه ازآنجائیکه تصورات کهن به ارث رسیده ریشه درتصورات ذهنی اسرائیلیات دارد وما آیات متشابه را برآن اساس تفسیرمیکنیم حقایق علمی قران همچنان پنهان مانده است. ما برتصورات غلط خود تعصب می ورزیم. نمونه آن کلمات صلب وترائب  ومائ مهین درقرآن است که با اخرین نظریه های علم زیست شناسی مطابقت دارد –صلب وترائب – خوشبختانه اصل کلام خداوند در قرآن به عنوان سند دردسترس قراردارد و واقعیت علمی ان بالاخره تصورات ذهنی کهن را کنار میزند.


نظریه خلق الساعه اساس وپایه تفکرات فلاسفه ودانشمندان قدیم است.

ارسطو بر اساس این طرز تفکر نظریه ای ارائه داد که تمامی موجودات زنده بر سه طریق بطورمستمرخلق میشوند. اول ازطریق جفت گیری، دوم تکثیرو رشد وسوم بصورت ایجاد آنی ازمحیط اطراف مانند کرم هائی که درگوشت مانده پیدا میشوند و چنین تصورمیکردند که مگس ها دفعتا ازگوشت گندیده خلق میشوند. براساس تصورات ذهنی برای خلقت تمامی موجودات زنده هم همین روش خلق شدن به یکباره اعمال شده است واستمرارداشته است. ماده گندیده عامل پیدایش حشرات ومگس ها است. انسان هم توسط خداوند از گل ولای گندیده به شکل ساختاری کنونی ساخته شد و با یک فرمان زنده شد وهمسر او را هم از گل باقی مانده درست کرد. درتورات وانجیل تحریف شده صراحتا این واقعه درقالب داستان شرح داده شده. تفکرخلق الساعه با چهره اعتقادی مذهبی درمحافل علمی حاکم میشود.

بهمین دلیل بوده که کلیسا ازآن حمایت میکرده. خلق حیات یکی ازموارد نظریه خلق الساعه است که رنگ غالب نظریه خلق الساعه را به خود گرفت وبه عنوان اولین نظریه پیدایش حیات تا قرن 18و19 میلادی برباورمردم جهان به عنوان نظریه روزمستحکم شده بود. دانشمندان اسلامی هم ازاین نظرات بی بهره نبوده اند ودرآثارآنها امروزه هم به خوبی مشاهده میشود. این تفکرکه انسان ازگل متعفن گندیده خلق شده ازهمین طرزتفکر ایجاد شده است. درمعنی کلمه حما مسنون هم این موضوع را مشاهده میکنیم حما مسنون گل سیاه گندیده (بسیاری بدبو هم به آن اضافه کرده اند) تعریف شده است. این نظریه درسال 1668 توسط فرانسیسکو ردی با آزمایشی ساده رد شد. وی نشان داد که اگرما گوشت را ازمگس ها دورنگه داریم لاروها ازآن پیدا نمیشوند. وی یک نظرکلی بیان کرد. گیاهان وجانوران فقط ازخود آنها ایجاد میشوند. موجود زنده ازموجود زنده به وجود میآید.

با کشف میکروسکوپ دانشمندان با دنیای موجودات بسیارریزمانند باکتریها وویروس ها آشنا شدند. درسال1768 کشیش ایتالیائی اسپالنزانی Spallanzaniثابت کرد اگر ما گوشت را از جریان هوا دورنگه داریم باکتری ها نمی توانند به یک باره خلق شوند. وی آزمایش خود را ابتدا پخت وسپس ازهوا دورنگه داشت به اصطلاح امروزی آن را استرلیزه کرد. طرفداران نظریه خلق الساعه براین عقیده بودند که او ساختارحیات زائی هوا را با پخت وپزاز بین برده. بنابراین به عقیده خلق الساعه خللی وارد نشده است. درسال 1862 دانشمند معروف لوئی پاستورآن آزمایش را مجددا تکرارکرد وجریان هوا را با گذاشتن فیلتربرای ورود میکروارکانیسم ها مسدود کرد ولی مانع ورود هوا نشد وباکتری هم خلق نشدند وآزمایش کشیش ایتالیائی مورد تائید قرارگرفت ونظریه خلق الساعه برای زیست شناسان ودانشمندان علوم تجربی منسوخ شده درنظرگرفته شد. البته مذهبیون اروپائی برخلق الساعه بودن خلقت همچنان باقی ماندند، چرا که درکتب مقدس تورات وانجیل صرحتا این برداشت را تائید میکرد.

با پیدایش تئوری های پیدایش حیات وبحث چگونگی پیدایش حیات ازماده بی جان (همان موضوعی که درزمان پاستوراساس نظریه خلق الساعه بود ورد شد که موجود زنده فقط ازموجود زنده ایجاد میشود وبال گردن ماتریالیست ها قرارگرفت) نظریه خلق الساعه درمورد خلقت جانداراز بی جان ازحالت سنتی به یک نظریه پویا وقابل بحث درامد. طرفداران این نظریه اینکه درحال حاضرخلقی ازماده بی جان صورت نمیگیرد را مورد تائید قراردادند ولی همچنان عقیده داشتند ودارند که هرموجود زنده به شکل کنونی توسط خداوند دفعتا وبدون مقدمه خلق شده است وتکامل درروند حیات موجودات نقش نداشته است. مذهبیون این نظر را حفظ کردند. درنظریه خلق الساعه دو موضوع اساسی نهفته است. خداوند موجودات زنده را از ماده بی جان آفرید ودوم خلق خود به خودی وبه یک باره بوده است.


همانطورکه اشاره شد که کلام خداوند درانجیل وتورات با تصورات ذهنی انسان ها مخلوط شده و متاسفانه اصل وحی وکلام خداوند دراین کتب دردسترس نیست ولی ما اعتقاد داریم که تورات وانجیل وحی است وکلام خداوند وآخرین اصلاحیه این کلمات با تجدید یا به اصطلاح ویرایش ونگارش جدید درقرآن منعکس شده وخوشبختانه اصل کلام خداوند درقرآن دست نخورده به بشریت اعطائ شده که میتواند تائیده ای باشد براصالت این دوکتاب مقدس مشروط به اینکه کلام وحی خداوند را با تصورات ذهنی کهن که یادگار نظریه خلق الساعه است مخدوش نکنیم.

این تعریف بسیار خلاصه ای بود ازنظریه اول درپیدایش حیات یعنی خلق الساعه. البته با تحولات پیش آمده وبررسی های علمی خلق الساعه موجودات زنده بصورت انفرادی وبه یک باره تا اندازه ای رنگ باخته ومنحصر شده به خلقت انسان بصورت دفعتا. بعلاوه دو موضوعی که مادیون برعلیه نظریه خلق الساعه به عنوان ایراد بیان کردند. اول موجود زنده از ماده بی جان ایجاد میشود ودوم حیات بصورت خلق الساعه ازماده بی جان ایجاد شده .هردومورد درزمین اولیه رنگ واقعیت به خود گرفته است آنها مجبورشده اند این دو واقعیت را بپذیرند.


نکات مهم واصلی طبیعت گراها درباره خلقت اولیه حیات درزمین اولیه که توسط الکساندر ایوانف اوپارین به عنوان اولین نظریه علمی درمورد چگونگی پیدایش حیات درزمین اولیه مطرح شد ونکات مهمی که مورد تائید علم زیست شناسی قراردارد پایه بررسی های علمی پیدایش حیات قرارگرفته است. البته آزمایش وی نکات قابل انتقادی دارد که توسط برخی از دانشمندان مورد نقادی علمی قرار گرفته است. نکات زیر که مبنای بحث پیدایش حیات درزمین اولیه درعلم زیست شناسی است عبارتند از:


حیات مانند سایر پدیده های طبیعی ازطبیعت مادی است. به عبارتی ازماده بی جان منشائ گرفته است.(همان نظریه خلق الساعه)
حیات از نقطه ای مادی آغاز شده ومشمول پروسه زمان بربوده است. خلق الساعه نبوده است
حیات درزمانی مشخص وازترکیبات شیمیائی آلی اولیه ایجاد شده است.
تمامی دانشمندان زمین شناسی وزیست شناسی بر اساس موارد فوق وبا استناد به فسیل های بدست آمده وآزمایش های مختلف انجام شده تلاش میکنند با ارائه نظرات راز پیدایش حیات را پیدا کنند وتا کنون موفق شده اند تئوری های مختلفی ارائه نمایند ولی هنوز سئوالات بسیاری باقی مانده است. جمله های کلیدی درسرنوشت حیات جا باز کرده وواقعیت علمی به خود گرفته اند. این جمله ها عبارتند از:


حیات ازترکیبات شیمیائی اولیه مانند آب، متان یا کربوئیدرات ها،آمونیاک وسایرودرچهار مرحله ایجاد شده است.
ابتدا میبایستی غذای موجودات اولیه درطبیعت به فراوانی ایجاد شده باشد تا موجود زنده اولیه بتواند ادامه حیات دهد.
اولین واکنش شیمیائی روی سنگ رس ویا سنگ پیریت به عنوان کاتالیزلتوراتفاق افتاده است.
محیط واکنش باید داغ ودرجه حرارت میبایستی بالای نقطه جوش اب باشد.
واکنش باید درمحیطی عاری ازاکسیژن وتاریک اتفاق افتاده باشد.
براساس این موارد سه تئوری اصلی شکل گرفته است.اول حیات دراعماق اقیانوس و برروی سنگ پیریت که ازدهانه آتش فشان های زیراقیانوس خارج میشوند ایجاد شده. دوم حیات بر روی پوسته جامد تازه شکل گرفته ودربرکه ها ودریا که درآن مواد غذائی فراوان درحد سوپ اولیه وجود داشته است ایجاد شده و سوم ازخارج از زمین به زمین منتقل شده است .هرکدام ازاین سه شاخه اصلی تئوری ها درنظرات متفاوتی بحث وتجزیه وتحلیل میشود واشکالاتی وسئوالاتی علمی فراوانی مطرح است.


قرآن درموارد فوق چه نظری بیان داشته است


آیات فراوانی درخلقت حیات ودرون آن انسان درقرآن وجود دارد که نکات مهم نظریه خلق الساعه را رد میکند ولی ایجاد موجود زنده ازماده بی جان برای اولین باربصورت خلق الساعه راتائید میکند این نکته همان وحی (نفخت من روحی)خداوند است که درکتب ادیان الهی آمده وبه سرنوشت خلق الساعه ویا تصورات ذهنی انسان باستان تعویض ومخدوش شده است. البته درمرحله نخستین خلقت موجود اولیه حیات که براساس یافته های علمی اولین نطفه حیات باکتریهای غیرهوازی بدون هسته وغشائ هسته ای است اتفاق غیرطبیعی و ماورائ مادی رخ میدهد ودردرون صلصال وازتوده سیاه یا رسوب حما مسنون ودرمرحله چهارم اقوات ماده بیجان به جاندارتبدیل میشود واین رویداد عملا خلق الساعه است ولی تنها برای یکبار وپس ازآن تمامی موجودات زنده از این سلول اولیه حیات نشات میگیرند. این خلق الساعه (کن فیکون) درقرآن درسه رویداد مهم اتفاق افتاده است. البته در جهان مادی و در قیامت هم کن فیکون داریم که از بحث ما خارج است

اول ایجاد کیهان ازهیچ –اینجا کلیک کنید- و دوم تبدیل ماده بی جان به جانداردرخلقت اولیه حیات –اینجا کلیک کنید- وسوم خلقت حضرت عیسی وآدم –اینجا کلیک کنید-.هرسه مرحله با عبارت کن فیکون بیان شده است.

مقالات متعددی درباره خلقت حیات براساس علم روز وقرآن در سایت حما مسنون ارائه داده ام که توصیه میکنم علاقمندان به نگرش نو و علمی به آیات قرآن آنها را مورد مطالعه قراردهند. مطالب عنوان شده درموضوع خلقت انسان در قرآن کاملا منطبق برآخرین دست اوردهای علمی است و میتواند مورد استفاده دانشمندان علوم زمین شناسی وزیست شناسی قرارگیرد وآنرا باید باور کنیم -خلقت انسان با نگاهی جدید ومطابقت با علم روز- پیش نطفه. متاسفانه تصورات ذهنی کهن مربوط به هزارسال قبل که براساس علم روزآن زمان توسط مفسران بیان شده وهیچ ارتباطی با آیات قرآن ندارد پرده برافکارما انداخته وحقایق قرآن مهجور واقع شده. ما برخلاف توصیه خداوند که درایات متشابه تفکر و تعقل کنید را بکار نمی بریم وهمان داستان انحراف درتورات وانجیل است با این تفاوت که اصل آیات قرآن محفوظ ودردسترس قراردارد وما باید تصورات ذهنی خود را فدای قرآن کنیم نه برعکس، قران را فدای تصورات ذهنی کرده ایم. اگربه قرآن وخداوند اعتقاد داشته باشیم باید بپذیریم که علم هم مخلوق خداوند است وخداوند خلاف علم چیزی بیان نمیکند باید مطالب را ازقرآن کشف کنیم وبرتصورات ذهنی خودمان شک کنیم. راه دشوارودرازی برای نشان دادن حقانیت علمی قرآن در پیش رو داریم. نواندیشی علمی درآیات متشابه یک ضرورت است اگر تحجر ما بگذارد. راه را با مقالات جدید انشائالله ادامه میدهیم با ما باشید.

هرگونه نظرویا انتقاد به ما دراین راه یاری میرساند.سید محمد تقوی اهرمی تیرماه 1397

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

017368
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
373
843
4960
2999
16368
0
17368

Your IP: 18.206.13.28
Server Time: 2020-05-27 09:07:27
امارگیر سایت