خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سلاله من طین و نقش آن در پیدایش حیات در زمین اولیه

مقدمه نوشتار


حیات پدیده ای است اعجاب انگیز که ذهن دانشمندان زمین شناسی، زیست شناسی، اخترشناسی و میکروبیولوژیک را برای کشف واقعیت آن به خود مشغول کرده است. برای کشف حیات با تلاش مستمر توانسته اند ساختار اصلی ملکول های حیات که ژنها باشند را کشف نمایند. دانشمندان تصور میکنند با دستیابی به ساختار شیمیائی ملکول ها به حیات خواهند رسید. ما با  دو مقوله حیات و ملکول های ساختارحیات سروکارداریم.

جان ونترکه خود را با ترفندی خالق حیات نامید که درمقاله خالق حیات مصنوعی وترفند فریب افکارعمومی موضوع را شرح داده ام به مطلبی مهم اشاره کرده است که دانشمندان به سادگی از آن عبورکردند. موضوع ساخت یک نرم افزار برای کنترل واکنشهای شیمیائی در لوله آزمایش محتوی ساختار ملکولی ساخته شده که در درون غشائ  باکتری که  ژن آن را بیرون آورده بود قرارداده و به کامپیتور وصل کرده بود، است. نرم افزارکنترل تحولات درون باکتری را برعهده داشت. نامبرده میدانست که تحولات درون باکتری را باید یک نرم افزارطبیعی برعهده داشته باشد که به آن نرسید وآن رابه یک نرم افزارکامپیوتر وصل کرد. حیات هم دقیقا درطبیعت نرم افزاری است که روح فرماندهی ژن را برعهده دارد. اما این نرم افزار را خداوند دردرون موجود زنده کار گذاشته است .

محل بروز حادثه ایجاد حیات ازنظرقرآن

قرآن چگونگی تشکیل ساختار موجود زنده اولیه را و محل بروز این  پدیده را برای ما بیان میکند تا  دانشمندان به آن ساختار برسند و به حقانیت وجود خداوند ایمان بیاورند که حیات مقوله است جدا  از ماده و ساختار تشکیلاتی موجود زنده. نظریه های گوناگونی درباره پیدایش حیات  توسط دانشمندان درچند دهه اخیر بیان شده و همگی پیدایش حیات را بیرون از پوسته جامد زمین و در درون دریا و اقیانوس بررسی کرده اند. از آنجائیکه روند پیدایش زمین هنوز برای علم ناشناخته است جستجو ها بیرون از پوسته جامد و زمانی که آب فراوان در زمین دریا و اقیانوس ها پرکرده است به دنبال حیات هستند. دلیل آن این است که در اعماق اقیانوس ها و اطراف دهانه های آتشفشان ها و بر روی گداخته های بیرون آمده از درون زمین به توده سیاهی برخورد کرده اند و آثار باکتریهائی را کشف کرده اند و نظریه دادند و این نظریه با چالشهای علمی زیادی روبرو شد و دانشمندان به مرورزما ن محدوده تجسس خود را به پوسته داغ وخارج از دریا کشاندند و اخیرا دردرون لایه های درونی سنگ رس به دنبال حیات اولیه هستند. چه چیزی باعث شد که نظریه های مختلف راه خود را بسوی سنگ رس وتوده سیاه برروی آن گسترش دهند .

مائ دافق کلید پیدایش حیات در زمین اولیه

باعث تعجب وتحیر شما میشود. مائ دافق عامل اصلی مردود شدن نظریه ها گردید. چرا؟ با پیشرفت علم ژنتیک و کشف ملکول های DNA وRNA به عنوان پایه اصلی و اولیه ساختار موجود زنده به این نتیجه رسیدند که حیات از نطفه آغاز شد یعنی از ژن ها که اساس نطفه هستند. ماکروملکولهای زنجیره ای حیات باید در محیط داغ و خشک و کم  آب ( تنها بصورت بخارکه نمی توانست برروی سنگ داغ باقی بماند) با تبدیل مونومرها به پلی مرها با از دست دادن ملکول های آب درهر واکنش شیمیائی تبدیل مونو مرها به  پلی مرها. این آب باید سریع دفع شود یا به تعبیر قرآن مائ دافق باشد. صفت جهنده و بیرون رونده این آب نقش تعیین کننده  درپیدایش حیات داشته است و گرنه درمحیطی که آب مهین نباشد یعنی آب کم نباشد، آب دفع شده از محیط واکنش بیرون نمی رود و واکنش برگشت پذیر میشود و ملکول های ماکرو ساختار ژن به وجود نمی آید و حیاتی هم در کار نبود. مواردی که بیان شد جدید ترین نظریه علمی است که قرآن به آن اشاره کرده است.در تصویر زیر مائ دافق ار واکنش شیمیائی تبدیل مونومرها به ماکرومر ها از واکنش خارج میشوند. حما مسنون توده نرم متشکل از ملکول های آلی پایه حیات هستند که در درون لایه های سخت سنگ رسگداخته رسوب میشوند وسنگرس این واکنش را کاتالیزهمیکند. ترائب هم صفت حما مسنون نرم وصلب سنگ رس سخت ومائ دافق هم در تصویر یزر ملاحطه فرمائید.

 

ملکول های مونومر بالا قرار دارند وقتی پائین بهم  به وصل میشوند از هر ملکول مونومر یک ملکول آب بیرون میجهد و باید فورا بیرون رونده باشد و گرنه ملکول اولیه ژن موجود زنده تشکیل نمیشد. حال میتوانیم درک کنیم چرا مائ دافق که از بین توده نرم وسخت بیرون میرفته برای تشکیل نطفه ضروری بوده است. آیا ابن عباس وابن کتیرمیتوانستند این یافته جدید علم زیست شناسی را بفمند. ابن عباس وابن کثیر دانشمندان بزرگی بودند که ابتکارمعنی یابی کلمات قرآن را پایه گذارند وبر اساس دانش ان زمان .ما بدون فکر کردن ومقایسه آیات قرآن با دانش این زمان معامی آنها که به لغویون قدیم نام گذاری شده اند بر باور خود نشانده واعجاز قرآن را فدای تحجر فکری خود کرده ایم و بنا حق در حال توجیه کرده نظرات آنها هستیم.

جهان بینی قرآن درپیدایش حیات

 

قرآن دارای یک چها چوب مدون ومشخصی یا یک جهان بینی و به زبان امروزی یک نظریه خاص خود است که در دو مقاله پیدایش حیات از نظر قرآن با استناد به علم  روز و به  دوراز ذهنیات کهن- و صلصال كالفخارو مفهوم علمی ان درخلقت انسان مشروحا بیان کرده ام و به خوانندگان بزرگوار توصیه مینمایم ابتدا آنها را مطالعه فرمایند تا موضوعات زیر قابل درک شود.

برای درک دو جمله از قرآن در باره پروسه خلقت حیات در زمین اولیه که دنیائی مفهوم علمی در بردارند و آنها یکی-

ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ- و دیگری

ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ است، باید تحولات زمین دردو دوره خلق آن که در قرآن اشاره شده را بررسی کنیم. براساس آیه 9 سوره فصلت زمین قبل از پیدایش پوسته جامد بر روی آن در دو دوره خلق شد. این دو دوره کدام هستند. برای رسیدن به آن باید ابتدا  پیدایش منظومه شمسی از نظر علم اختر شناسی را بررسی کنیم. زیرا پیدایش زمین ریشه در روند پیدایش خورشید دارد. دو دوره ای که قرآن به آن اشاره کرده میبایستی دو دوره کاملا منفک از یکدیگر باشند. دانشمندان براساس آخرین نظریه علمی در پیدایش زمین و سیارات سنگی دیگرمعتقدند که غبارو گاز ابر خورشیدی (همان غبار کیهانی و گاز که خورشید از آن شکل گرفت ) که از حدود 92 درصد ئیدروژن و 8 درصد هلیوم و کمتر از 0/1 درصد سایر عناصر و کلوخه های میکرو که همان غبارکیهانی است تشکیل شده اند.

این غبار ها درنقطه ای جمع شدند و حول آن شروع به چرخش نمودند، فشرده و داغ شده و کلوخه ها بهم پیوستند و دراثر بالا رفتن حرارت بصورت توده مذاب در آمدند و دورمرکزیت زمین تجمع واین چنین زمین شکل گرفت. این یعنی فقط یک دوره بهم  پیوسته. برخی از دانشمندان مانند ارنست مایر به ابتدا همجوشی هسته ای هلیوم و ئیدروؤن و ایجاد عناصر شیمیائی  و سپس تکامل شیمیائی یعنی پیدایش ملکول ها اشاره کرده است. دو دوره منفک ازهم. کدام یک ازاین دو نظریه میتواند بیشتر واقعیت داشته باشد. باید توجه داشت که هر دو نظریه هنوز تائیدیه علمی نگرفته اند. پیدایش کیهان از بیگ بانگ و پیدایش خورشید از توده ابرخورشیدی و در صد عناصر کیهانی با مطالعات اختر شناسی و ابزار پیشرفته از نظر علمی تائید شده است .

چگونگی پیدایش خورشید

کیهان حدود 92 درصد از اتم ئیدروژن و 8 درصد اتم هلیوم همراه با  ناخالصی ها  کمتر از 0/1 درصد که رقم قابل توجه ای بشمار نمی آید تشکیل شده است. پرفسوراستیون واینبرگ این رقم را 78 به 22 درآغاز پیدایش کیهان میدانند.هر 1000 عدد اتم، 900 اتم  ئیدروژن و 99 اتم هلیوم و تنها یک اتم سایر عناصر که عبارتند از عناصر سنگین، آهن، کربن، اکسیژن، و سایراز قبیل آب، و ترکیبات آلی و غیره ( ویکی پدیا Kosmochemie). این رقم در کیهان امروزی نسبتا ثابت است. این یک اتم را غبار کیهانی مینامند که بعد از بیگ بانگ درستارگان ایجاد  و در کیهان با گاز های ئیدروژن وهلیوم مخلوط شدند و امروزه آنرا گاز و غبار کیهانی مینامند. این غبار از کلوخه های بسیار ریز در حد اندازه میکرو تشکیل شده اند. منظومه شمسی از این غبار و گاز یا  توده ابر خورشیدی تشکیل شده است. چگونگی پیدایش منظومه شمسی برای دانشمندان درهاله ای از ابهام  قرار گرفته و نکات مبهمی در آن بلا جواب مانده است.

دانشمندان با وجود سئوالات بیشمار درموضوع زیر اتفاق نظردارند. منظومه شمسی از گاز و غبار کیهانی نام برده شده یا  توده ابرخورشیدی تشکیل شده است. این توده داغ  که ابتدا چندان داغ  نبوده درحول محوری مرکزی و مسطح (بشقاب مانند ونه کروی) شروع به چرخش میکنند و نیروی جذب به مرکز غبار را در مرکزفشرده کرده و هسته مرکزی خورشید را به وجود می آورند و در فواصل معینی در نقاطی این غبار( دقت شود گازها به فضا پرتاب میشوند وغبار که همان کلوخه های ریز و میکروهستند) متمرکز شده و سیارات سنگی منظومه ایجاد میشوند.

خورشید با قطر 1,38 میلیون کیلومترحدود 99/86 درصد توده ابرخورشیدی را به خود جذب و بقیه سایرسیارات اعم از سنگی و گازی را تشکیل داده اند. خورشید در حال حاضر دوره تکامل هسته ای خود را میگذراند و با سوزاندن ئیدروژن و تبدیل آن به هلیوم در واکنش همجوشی هسته ای انرژی لازم را تولید میکند. همجوشی هسته ای درمرکز خورشید و درحرارت 15 میلیون درجه درحال انجام است. حرارت سطح خارجی آن حدود شش هزاردرجه است. همزمان با شکل گرفتن خورشید در مرکز توده ابرخورشیدی سیارات منظومه شمسی هم ایجاد شدند. سیارات تیر، ناهید، زمین و مریخ سیارات سنگی و بقیه گازی هستند. چرا این سیارات سنگی هستند را علم نتوانسته دلائل منطقی وعلمی ارائه دهد و نظریات متعددی که بیشترهمان موضوع  فوق را دنبال میکنند به توجیه های علمی چگونگی چسبیدن این کلوخه ها بهم میپردازند. به همین منظوراست که پیدایش زمین درهاله ای از ابهام است. هدف ازاین نوشتار بررسی نظریه قرآن و مقایسه و تجزیه و تحلیل علمی آن است. دانستن چگونگی پیدایش زمین میتواند ما را در تاویل آیات متشابه درخلقت انسان از سلاله کمک کند.


تجزیه وتحلیل علمی دو نظریه فوق الاشاره


با توجه به اینکه اولا خورشید به تنهائی 99,86 درصد توده ابر و غبار کیهانی را جذب خود کرده و فقط 0.14 درصد بقیه سهم سایر سیارات شده و دوم نسبت کلوخه ها (درمقیاس اندازه میکرومتر) وعناصرغیراز ئیدروژن وهلیوم هم درغبار کیهانی کمتر از صفر ممیز یک درصد بوده و قاعدتا میبایستی ثابت وهمگون باشند.

چگونه این درصد بسیار ناچیز جذب سیارات سنگی شدند و گازها جذب سیارات گازی، نکات ابهامی و سئوال برانگیزاست که علم توجیهی برای آن ندارد. البته نظرات مختلفی با توجیه های علمی ابراز شده ولی سندیت علمی ندارند. بعلاوه نیروی گرانش عظیم مرکز توده خورشیدی که به مراتب از نیروی گرانش هسته مرکزی سیارات درحال تشکیل بزرگتربوده میبایستی قاعدتا  تمامی این کلوخه ها را قبل از بزرگ شدن و جرم دارشدن سیارات سنگی جذب خود کرده باشد. دلیل این موضوع میتواند فرارگازها به  فضای اطراف که بعدا تشکیل سیارات گازی را دادند واز نیروی قوی گرانش خورشید گریخته اند، بوده باشد.

بنابراین سیارات ازجمله زمین چگونه  تشکیل شدند. چرا همه  دور یک کلوخه میکرو جمع شدند و جذب آن شدند و قاعدتا کلوخه های زیادی بودند و بایستی سیارات بینهایت زیادی تشکیل میشدند، از آنجائیکه مبنای این تئوری ها اصل تصادفی بودن پیدایش زمین است نه برنامه ریزی مدون توسط نیروی ما فوق مادی این خطا ها درآن دیده میشوند.

دانشمندان براین عقیده هستند که همان درصد بسیار ناچیز با توجه به حجم عظیم توده ابر و گازی خورشیدی برای تشکیل سیارات سنگی کفایت میکرده است و این درصورتی میتواند سندیت علمی داشته باشد که دلیل قانع کننده ای وجود داشته باشد که چگونه و چه عاملی باعث شد حجم عظیم کلوخه های میکرو بسمت این سیارت هجوم بیاورند. با مقایسه درصد عناصرمهم شیمیائی که درحیات نقش اساسی داشته اند در کیهان، خورشید و زمین میتوانیم به مطلب مهمی برسیم و زمینه را برای درک دو ایه علمی پرمفهوم قرآن آماده کینم این دو جملات عبارتند از:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ ودیگری

ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ است دراین نوشتار سلاله من طین مورد بحث است وسلاله من مائ مهین انشائ الله درمقاله جداگانه ای مورد بررسی قرارمیگیرد. جدول زیردرصد عناصر تشکیل دهنده حیات درکیهان، خورشید و زمین را نشان میدهد. جدول از اینجانب و داده ها از منابع علمی و ویکی پدیا است

چگونگی پیدایش زمین

درجدول بالا درصد عناصر کیهان و خورشید صرفنظر از نسبت ئیدروژن وهلیوم تقریبا برابراست .خورشید حدود 4/6 میلیارد سال دارد ئیدروژن خود را میسوزاند و به هلیوم تبدیل میکند. طبیعی است که این نسبت باید تغییرکند و مسلما تاثیر کمی هم  روی درصد سایر عناصر میگذارد. خورشید و زمین ازیک غبارکیهانی تشکیل شده اند. زمین ازهمان غبار کیهانی با در صد ثابتی سهمی برای خود برداشته است. اینکه زمین دقیقا کلوخه های غبارحاوی عناصر شیمیائی را از درون ابرخورشیدی انتخاب کرده غیرمنطقی است. از آنجائیکه خورشید به تنهائی 99/86 درصد کل جرم منظومه شمسی کنونی را به خود اختصاص داده و تنها حدود 0/14 درصد سهم بقیه سیارات است، غیرمعقول به نظر میرسد که تمامی کلوخه های منظومه شمسی همه درسیارات سنگی بکار گرفته شده باشند. علم اخترشناسی در پیدایش این سیارات نظرات احتمالی را بیان داشته است که میتواند از واقعیت بدور باشد، لذا پیدایش سیارات سنگی میتواند بر اساس هم جوشی هسته ای از دو عنصر ئیدروژن و هلیوم ایجاد شده باشند که با نظریه قرآن که زمین در دو دوره منفک ازهم تشکیل شده است تکامل شیمیائی وتکامل هسته ای مطابقت دارد.

درجدول بالا ما درصد را نام برده ایم  نه مقدار. بنابراین درصد بالای سیلیسیوم و اکسیژن درزمین حدود 70 با احتساب سه سیاره سنگی دیگر(درسیارات دیگر نسبت کانی ها تقریبا با زمین برابر، اکسیژن مقداری کمتر و امکان وجود درصد بالاتری از سایرعناصرملکول های حیات درزمین محتمل است) درصد بالای این عناصر در زمین میتواند نتیجه تولید در پروسه همجوشی هسته ای از سوختن ئیدروژن و سپس هلیوم بوده است. به عبارتی برای تشکیل ملکول های پایه حیات از غبارکیهانی همراه گازهای ئیدروژن وهلیوم که درتمامی ابرخورشیدی با نسبت ثابتی وجود داشته است برنامه ریزی تدوین شده دست اندرکار بوده است.

تغییربسیارکوچک این نسبت درزمین میتواند مانع تشکیل حیات گردد. زمین و سیارات نزدیک به خورشید درهمان لحظه های اولیه تشکیل هسته مرکزی خورشید و قبل از جرم دار شدن و بدست  آوردن نیروی گرانش قوی توسط خورشید سهم خود را از غبار کیهانی گرفته اند وبه دلیل حجم کم سوختن ئیدروژن را خیلی سریع به پایان رسانده و سپس سوختن هلیوم باعث پدید آمدن کربن، اکسیژن، ازت ،سیلیسیوم وغیره تا آهن شده است. ئیدروژن باید در پایان دوره همجوشی هسته ای همچنان زمام امور را در دست داشته باشد تا اکسیژن نتواند عرض اندام کند که برای ملکول های حیات سم مهلکی بوده است. بعلاوه نسبت اسید های آمینه مورد نیاز برای حیات که از تعداد فقط 20 نوع آنهم از نوع ایزومرآلفا از بین میلیون ها اسید آمینه متنوع که براساس اصل تصادفی بودن میبایستی در زمین پیدا میشدند مسلما نیاز به برنامه ریزی نرم افزاری معینی داشته است.

تحولات زمین پس از تشکیل

زمین درحقیقت خورشید کوچکی بوده که در مرکز خود همجوشی هسته ای از سوختن ئیدروژن در زمان بسیار کوتاه به گفته پرفسور کاپلان احتمالا حدود فقط هزارسال (یعنی یک چشم بهم زدن درمقیاس زمان شکل گرفتن خورشید و سپس هلیوم را دردوره کوتاه چند میلیون سال و شاید هم کمتر، به پایان میرساند و آهن و نیکل ایجاد شده درمرکززمین قرارمیگیرند و جرم زمین به وجود میآید و میتواند گاز ئیدروژن مورد نیاز خود را اطراف خود نگه دارد. بعلاوه فاصله خورشید تا زمین هم تحت نیروی گریز از مرکز حرکت دورانی سریع بدورمرکز خورشید با تغییر مرتب مدار زمین دورتر گردید. این مطلب در قرآن اشاره شده است به مقاله خلق اسمان بعد از زمین شبهه غیرواقعی درقرآن مراجعه فرمائید. گازهای ئیدروژن و هلیوم فراوانی که در پروسه تشکیل منظومه شمسی به فضا پرتاب شدند سیارات گازی را به وجود آوردند.

باید توجه داشت که در ستارگان  قاعدتا نبایستی حرارت بالا تراز حدود سیصد میلیون درجه حاکم باشد. این حرارت به بالا که پروتون ها و نوترونها درگیرمیشوند فقط درحدود سه دقیقه وچهل ثانیه اول پیدایش کیهان بعد از بیگ بانگ تا پیدایش هسته یونیزه شده ئیدروژن وهلیوم به نسبت 75 به 25 حاکم بوده و ستارگان فقط میتوانند از حرارت سوختن اتم های این دوعنصر به پائین تراز این درجه بهره مند شوند. اینکه در برخی مقالات صحبت از همجوشی هسته ای دو اتم اکسیژن با هم و ایجاد سیلیسیوم در حرارت یک میلیارد درجه وجاهت علمی ندارد و با علم تناقص دارد و امکان پذیرنیست. بنابراین زمین تنها میتواند در دو دوره مستقل و منفک ازهم یعنی تکامل اتمی یا دوره هم جوشی هسته ای و دوره تکامل شیمیائی خلق شده باشد که اشاره قرآن هم به این موضوع است .

آیات 9 و10 سوره فصلت

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ –زمین دردو دوره خلق میشود و سپس روی آن پوسته جامد و برکت (سیلیسیوم همین خاک رس که امروزه هم اساس و پایه رزق وروزی بشر است) درآن قرارمیگیرد و غذای بیولوژیکی برای موجوداتی که به ان نیازمندند درچهار دوره برنامه ریزی میشود.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ-وقتی تمامی شرایط به نحو احسن فراهم میشود (دو دوره همجوشی هسته ای و تکامل شیمیائی) شروع خلقت انسان در سنگ رس آغاز میشود. با توجه به نیاز ملکول های پایه حیات به آب و آمونیاک، متان برای شروع ایجاد ترکیبات پایه حیات چنین بر میآید که همزمان با ایجاد سنگ رس و در درون لایه های آن و در داخل زمین ملکول ها ساده شکل میگیرند .متان ،اتان و کربورهای ئیدروژن، آمونیاک، ئیدرات فسفر و گوگرد. وغیره

ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ-درحقیقت ما انسان را از سلاله در رس خلق کردیم. چکیده ای که در رس شکل گرفت که همان حما مسنون است. توجه داشته باشید کلمه من در آیه فوق دو بار تکرار شده ومن هم میتواند از ویا درمعنی دهد.

مفهوم علمی قرآنی سلاله

خلق الانسان من سلاله من طین

سلاله دارای چند مفهوم است چکیده، عصاره، اجزائ تفکیکی منشائ شده از یک هویت مثلا سلاله السادات درالقاب برخی شخصیت های معروف وسید گفته میشود، اجزائ ساختاری و اصلی یک هویت مادی و سایر.باید بررسی کنیم دراین آیه سلاله من طین چه میتواند باشد. اگر من را "از"تعریف کنیم سلاله میشود جزئی از طین و اگر من را "در" معنی کنیم سلاله هویت مستقل درون طین پیدا میکند. در آیه  بالا من اول از و من دوم در میتواند معنی دهد با استناد به سایر آیات دراین باره که اشاره میشود.

بنابراین با توجه به آیه خلق الانسان من صلصال من حما مسنون .من اول میتواند در و من دوم از معنی دهد .انسان درسنگ رس و از سلاله یعنی چکیده درون آن شروع به خلق شدن میکند. بنابراین سلاله میتواند رسوب جدا شده از آب کم باشد. دو آیه را بررسی میکنیم.

بدائ خلق الانسان من طین و

خلق الانسان من سلاله من طین

یک موضوع مهم خلق ترکیبات آلی اولیه ساختار ملکول حیات در سنگ رس را بیان میکند. مطلبی که علم زیست شناسی به آن رسیده است و سنگ رس را عامل کاتالیزاتوری میدانند  که ترکیبات مخلوط ملکول های پایه حیات اصلی را به ماکرو ملکول ها تبدیل کرده است ولی جزئیات دقیق آن هنوز برای علم ناشناخته است- خلق حیات ونقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد- البته نوع سه لایه سنگ رس که از لایه های موازی و روی هم تشکیل شده اند.

سنگ رس سه لایه نوعی خاصی از سنگ رس است که اب را در بین لایه های خود جذب میکند و مدتی آنرا نگه میدارد، این آب میتواند دراندازه های میکروهمراه با املاح مانند آمونیاک، قندها، چربیها، و املاح فسفات و گوگرد را درخود حل و درون لایه ها ی داغ بالاتر از نقطه جوش اب و حتی بسیار بالاتر از خاصیت کاتالیزاتوری سنگ رس بهره مند شود آب دراثر حرارت بخارمیشود و توده سیاهرنگ و رسوب را برروی لایه های درونی رس باقی میگذارد که همان حما مسنون است یا چکیده ای که آب آن تبخیر شده است یعنی سلاله. ساختا ر تشکیلاتی سنگ رس سه طبقه ای که نوعی خاصی سنگ رس است از دوسطح طبقه کریستالی چهار گوشه ای که توسط طبقه کریستال هشت گوشه ای بالا و پائین هم روبروی هم قرارگرفته شده  فضایئ را بین خود ایجاد میکنند که محلول ترکیبات تازه شکل گرفته را میتواند درخود جای دهد.

سنگ رس دو طبقه از بسته های محکم بین طبقات برخودار نیست زیراهمیشه یون ها ی اکسیژن با پیوند همگون بالای کریستال چهار گوشه ای در برابرهم  قرارگرفته اند .به عبارتی درسنگ رس دو لایه  کریستال های چها رگوشSi3+ توسط Al3+ جایگرین میشود و بار منفی طبقه کریستال چهار گوش با کاتیون ها پر میشوند و خاصیت جذب آب درون خود لایه  طبقات خود را ندارد و استفاده از نقش کاتالیزاتوری رس از دست میرود.

درحقیقت لایه های طبقاتی سیلیکات ها بسته میشوند. اینکه قرآن درایاتی اشاره به خلقت انسان از تراب میکند میخواهد نوع سنگ رسی که پروسه خلقت انسان درآن آغاز شد را معرفی کند که طین نوع سنگ رسی است که خاک کشاورزی جاذب آب ازآن پدید آمده است . میدانیم که خاک تراب است وهمان سنگ رس سه طبقه فرسایش شده طی میلیارد ها سال است که به دلیل خاصیت جذب اب دورن لایه های خود کشاورزی را رونق بخشیده .

اشاره آیه وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا به این نوع سنگ است که برکت حیات از آن و برکت رزق و روزی امروزه هم از آن است سنگ های سیلیسیوم دو لایه ، ماسه وشیشه و ایلیمیت اینها هم سنگ رس هستند  ولی نه رسی که حمامسنون دردرون لایه ان به رسوب تبدیل شد.

حال معنی سلاله من طین ونقش ان درپیدایش ملکول اولیه حیات برای ما روشن میشود.

سلاله چیزی که منشائ وپایه یک جسم از آن پدید میآید و ریشه و اصالت آن جسم را تشکیل میدهد هم معنی میدهد. مثلا سلاله من مائ مهین یعنی منشائ تشکیل ملکول اب (عوامل تشکیل دهنده که اصالت اب بر ان قرار دارد که میشود HO ,H ( و مهین هم آب کم است که تعیبرهمان ملکول اب را میدهد. آب اقیانوس را تشکیل میدهد و کمتر از آن دریا و کمتر از آن رودخانه و کمتر از آن برکه و کمترین آن ملکول آب است و اشاره به این است که واکنش سلاله من مائ مهین درآب کم صورت گرفته. انشائالله مقاله مستقل درباره آن که دردست تدوین است بزودی تقدیم علاقمندان میشود.-

سید محمد تقوی اهرمی شب یلدای 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

021980
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
651
1125
2649
11408
651
20329
21980

Your IP: 18.232.38.214
Server Time: 2020-06-01 19:35:08
امارگیر سایت