ویژگی ها

فهرست مطالب قدیمی 1

خلقت آسمان بعد از زمین و واقعیت قرآنی

نفس واحده اولین تک سلول خلق شده در زمین از نظر قرآن

ابلیس وشیطان ونقش آنها در خلقت انسان

رزومه سید محمد تقوی اهرمی

آدم در قرآن زوج دارد ولی همسر زن ندارد

خلقت انسان از نطفه در قرآن تصورات ذهنی یا واقعیت قرآنی
مواقع النجوم و ارتباط آن با وحی
آیات قرآن و تصورات ذهنی ما
آیات متشابه در قرآن و علوم طبیعی
افرایتم ما تمنون و تحولات هنگام مرگ
الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وارتباط آن با انرژی هسته ای
تعدد زوجات و واقعیت قرآنی
تفسیر ایه نور با نگرش نو و علمی
حما مسنون و صلصال و نقش کلیدی ان در خلقت حیات

اقوات غذای بیولوژیکی در قرآن وعلم زیست شناسی
خلقت انسان با نگاهی جدید و مطابقت با علم روز- پیش نطفه

خلقت انسان در قرآن با نگاهی جدید و مطابق علم روز-خلقت نطفه و علقه
خلقت انسان در قرآن با نگاهی جدید و مطابق علم روز
داستان ذو القرنین در قرآن واعجاز علمی آن
دلیل علمی قرآن در باره هفت اسمان به عنوان جو زمین
راجر پنروز دانشمند فیزیک نظر قران را تائید کرد

جن و جان از خرافات تا واقعیت قرآنی-قسمت دوم جن وانس

جن و جان از خرافات تا واقعیت قرآنی-قسمت اول جان

روزهای هزار و پنجاه هزار در جهان مادی است

زمین وحرکت وضعی آن در قرآن
سبع المثانی و قرآن دو کتاب الهی هستند
صلب و ترائب و خطای برداشت قدما و موخرین
طارق سیستم حفاظتی تک سلولی های اولیه حیات است
ظلمات ثلاثه در قرآن و خلقت انسان

عرش خداوند بر آب و خلقت حیات در زمین
عظمت انسان در کیهان از نظرعلم و قرآن
علوم و پدیده های طبیعی در خدمت تاویل کلمات متشابه در قران
فرشته نامیدن ملائکه خلاف قرآن است
فیزیک و شیوه نزول وحی در قرآن
قرآن و علم زیست شناسی و پیدایش حیات
لیس کمثله شیئ در باره خداوند نیست
مائ دافق و نقش ان در پدیده خلقت حیات
ماهیت ملائکه در قرآن و تصورات ذهنی
مراحل تکاملی انسان در قرآن منطبق بر علم روز
معراج پیامبر اسلام و واقعیت قرآنی
معراج پیامبر و توجیه علمی آن
نفس واحده اولین تک سلولی خلق شده در زمین
کلمات خنس و کنس در قرآن و واقعیت عینی وحی

سروش و واقعیتهای علمی قرآن

دابه ونقش آن در تداوم حیات از نظر قرآن

دابه وتکامل موجودات از نظر قرآن

سجده ملائکه به بشر و آدم در دو مرحله زمانی

جن و نقش آن در خلقت انسان

پاپ رهبر کاتولیک های جهان و خرافات در کتب ادیان توحیدی

 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وتوجیه علمی آن

نظریه قرآن در پیدایش زمین

نَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِهِ درکدام جایگاه خلقت انسان رخ داده

 اشاره قرآن به ماده و انرژی تاریک

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت